Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) is opgenomen in het verplichte basispakket van de zorgverzekering. Iedereen die in Nederland woont, valt onder de verplichte basisverzekering en kan hier aanspraak op maken. Er wordt onderscheid gemaakt tussen Basis GGZ (voor de behandeling van lichtere problematiek) en Specialistische GGZ (voor meer complexe klachten).

Ons team

Zorg in de Buurt is een kleinschalige, door de overheid erkende, GGZ insteling.
Wij bieden psychische hulp dichtbij huis voor mensen in alle leeftijdscategorieën en voor klachten die kort, maar ook langer kunnen bestaan.

Ons team bestaat uit psychologen, psychiaters en sociaal psychiatrisch verpleegkundigen (SPV), met ieder hun eigen specialisme. Wij hebben een goede samenwerking met huisartsen en andere instanties in uw omgeving. Wij beschikken over twee locaties; Haarlem en Heemstede.

Vanuit ons eigen specialisme werken we samen met andere hulpverleners. Gezamenlijk zijn wij in staat om allerhande psychologische en psychiatrische problematiek te behandelen.

Wij streven ernaar zo spoedig mogelijk na aanmelding een intakegesprek met u te hebben. Helaas is er een wachttijd. Dit gesprek wordt gezien als wederzijdse kennismaking. Wij zien u graag in de praktijk, maar indien nodig komen we ook bij u thuis.

U kunt bij ons terecht voor onderstaande problematiek

Bij Zorg in de Buurt kunt u terecht voor Specialistische GGZ en Basis GGZ. Voor Basis GGZ en  Specialistische GGZ moet er sprake zijn van een DSM stoornis. Er is een verwijsbrief nodig van Uw huisarts. (Betalende klanten kunnen ook worden behandeld). De gemiddelde wachttijd bedraagt 0-3 weken.

 

U kunt bij ons niet terecht voor onderstaande problematiek

Problemen bij cliënten die zeer crisisgevoelig zijn (wij bieden geen 24-uurs zorg of crisisdienst).
Klachten die behandeling behoeven in het kader van forensische/justitiële begeleiding of onderzoek.

 

Wij behandelen onder andere de volgende problematiek

Depressie

Verslaving

Ouderen gerelateerd

Angstklachten

Ouder-kind

Trauma

Relatie

Overspannen/burn-out

Maar ook: angstklachten, problemen in het contact met anderen (angst, onzekerheid, agressie), identiteits- of levensfaseproblemen, opvoedingsproblemen, aan autisme gerelateerde klachten en anderen gedragsproblemen.Vaak is er sprake van meerdere klachten of is het nog niet duidelijk wat er aan de hand is. De intakefase is bedoeld om hier meer inzicht in te krijgen.

Naast behandelingen verlenen wij ook steun in de vorm van psycho-educatie en consultatie en advies aan bijvoorbeeld opleidingen, huisartsen en andere instanties.

ZORG IN DE BUURT

De geestelijke gezondheidszorg is een continu aan ontwikkeling onderhevige werkveld, waarin zorgverzekeringen, overheid en ggz instellingen zich richten op kwaliteit, betaalbaarheid, beschikbaarheid en regelgeving.
In dit aan veranderingen onderhevige GGZ werkveld wordt het zich op de individuele cliënt met zijn persoonlijke problemen, strijd, worstelingen en klachten wel eens uit het oog verloren.

Verschillende bewogen hulpverleners herkennen het gevaar van het uit het oog verliezen van de cliënt en hebben het initiatief opgepakt om een kleinschalige GGZ instelling op te richten die de zorg weer in de buurt kan brengen met oog voor de individuele cliënt en snel kan inspelen op diens wensen, behoeften en noden.

Hiermee ook een stabiliteit beiden voor cliënten in het continu aan veranderingen onderhevig werkveld.
De naam ‘zorg in de buurt’ is gekozen om ook uiting te geven aan het weer oog krijgen voor de cliënt.

023 234234234 Call Now!

Onze behandelvormen

 

 • Relatie- en gezinstherapie
 • Cognitieve gedragstherapie
 • Oplossingsgerichte therapie
 • Aandachtgerichte therapie
 • EMDR
 • Ondersteunende en inzichtgevende therapie
 • Stervensbegeleiding
 • Mindfullness
 • Interculturele hulpverlening
 • Diverse groepstrainingen voor ouders en kinderen
 • Diverse groepstrainingen voor volwassenen
 • Assertiviteitstraining (Goldstein)
 • EFT interventies

Veel gestelde vragen

Iedere verzekerde van 18 jaar en ouder dient rekening te houden met een wettelijk verplicht eigen risico per kalenderjaar. Voor 2017 is dit eigen risico vastgesteld op minimaal € 385. Dit betekent dat u per jaar de eerste €385 zelf betaalt voor het totaal aan zorg dat u ontvangt uit het basispakket en waarop het eigen risico van toepassing is.

Uw eigen risico kan hoger zijn doordat u dit verhoogd heeft met een vrijwillig eigen risico (in ruil voor een lagere premie). Wij adviseren u om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar om dit na te vragen.

De mogelijkheid bestaat dat u een betalingsregeling kan treffen met uw zorgverzekeraar, zodat u de kosten niet in één keer hoeft te betalen.

Bijzondere bijstand is een eenmalige uitkering die iemand kan ontvangen als degene noodzakelijke kosten heeft die hij niet van zijn inkomen kan betalen. De gemeente is uitvoerder van de bijzondere bijstand. De voorwaarden voor bijzondere bijstand kunnen per gemeente verschillen. Daarnaast kan de gemeente aan 65-plussers, chronisch zieken en gehandicapten zogenoemde categoriale bijstand verlenen. Als iemand tot een van deze groepen behoort kan hij mogelijk een jaarlijkse tegemoetkoming krijgen. Ook hiervoor gelden bepaalde voorwaarden. Meer informatie is na te vragen bij de eigen gemeente.

Door de regeling Compensatie eigen risico (Cer) kan een verzekerde in bepaalde gevallen een geldbedrag ontvangen ter compensatie van het verplicht eigen risico. Meer informatie over de voorwaarden vindt u op de website van het CAK.

Het college voor zorgverzekeringen scherpt jaarlijks aan wat valt onder verzekerde zorg. Hierdoor kan het voorkomen dat niet alle zorg die wij bieden ook valt onder verzekerde basiszorg. Indien dit op u van toepassing is, zal uw intaker dit bij het adviesgesprek met u bespreken en zullen we gezamenlijk kijken wat de mogelijkheden zijn. In sommige gevallen is een werkgever bereid om bij te dragen aan de kosten of valt de zorg onder een aanvullende verzekering. Zorg in de buurt maakt zo mogelijk gebruik van Telepsy; een digitaal screenings instrument, om aan het begin van uw intake te bepalen of de zorg die u nodig heeft valt onder de verzekerde basiszorg.

Een afspraak met uw behandelaar dient uiterlijk 24 uur van tevoren afgezegd te worden. Indien u zich te laat of niet heeft afgemeld, zullen wij een bedrag van € 65 in rekening brengen dat u zelf moet betalen. Wij kunnen helaas geen rekening houden met de reden van de te late afmelding, tenzij dit aantoonbaar te wijten is aan overmacht.

Onze behandelaars doen hun best om u te behandelen op een manier die aansluit bij uw behoeften en verwachtingen. Toch kan het voorkomen dat u hierin wordt teleurgesteld.

Externe, onafhankelijke klachtenbehandeling

Wij proberen zo goed mogelijk voor u te zorgen. Toch kan het gebeuren dat u hierover niet tevreden bent. U kunt ons dit laten weten zodat we samen met u kunnen zoeken naar een passende oplossingen. U kunt uw vraag of klacht ook voorleggen aan het onafhankelijke Klachtenloket Zorg. Een medewerker van het Klachtenloket probeert uw klacht met informatie en advies op te lossen en kan u in contact brengen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Die kan bemiddelen tussen u en ons, zodat we samen alsnog een goede oplossing kunnen vinden. U bereikt het Klachtenloket Zorg gemakkelijk door te bellen naar telefoonnummer 070-310 53 92. Dat kan van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Of stuur een mail naar info@klachtenloket-zorg.nl.

Voor meer informatie kunt u kijken op https://www.degeschillencommissiezorg.nl/klachtenloket-zorg/

De Geschillencommissie:

U kunt ook een klacht indienen bij de externe en onafhankelijke Geschillencommissie Zorg Algemeen. Uw klacht wordt dan een geschil. Een onpartijdige, deskundige commissie beoordeelt uw geschil en u ontvangt een bindende uitspraak. Dat betekent dat u en wij ons aan de uitspraak moeten houden en niet in hoger beroep tegen de uitspraak kunnen gaan. Voor meer informatie hierover kijkt u op: www.degeschillencommissiezorg.nl.

De kwaliteitsstatuten zijn af te halen op ons kantoor aan de Cruquiusweg 1, kamer 304 in Heemstede.